Tiến độ bàn giao tiếng Anh là gì

Tiến độ bàn giao trong tiếng Anh được gọi là “handover schedule,” đề cập đến quá trình chuyển giao công việc, tài liệu, và tài sản chung cho người hoặc tổ chức khác khi kết thúc trách nhiệm.

Tiến độ bàn giao tiếng Anh là handover schedule, là quá trình giao lại công việc, tài liệu, tài sản chung cho người hoặc cơ quan khác khi hết trách nhiệm. Họ sẽ làm tiếp nhiệm vụ, công việc đó nên phải bàn giao công việc thật kỹ để người thay thế có thể tiếp thu công việc một cách dễ dàng hơn.

Tiến độ bàn giao tiếng Anh là gìĐể tiến trình bàn giao công việc một cách hiệu quả:

Người bàn giao phải có bản cập nhật công việc hiện tại một cách cụ thể nhất.

Chuẩn bị mọi thông tin về công việc mà người được bàn giao sẽ cần như deadline công việc, chi tiết trách nhiệm công việc hằng ngày, danh sách khách hàng thường xuyên liên lạc, giao dịch.

Lên trước kế hoạch tuần đầu tiên cho người được bàn giao vì họ còn bỡ ngỡ chưa quen việc, điều này sẽ giúp họ rất nhiều trong tuần đầu làm việc.

Phải có một quy trình bàn giao công việc rõ ràng, dễ hiểu cho người được bàn giao công việc.

Một số mẫu câu tiếng Anh về tiến độ bàn giao.

When will the handover schedule be completed?

Khi nào hoàn thành xong tiến độ bàn giao?

Why is the schedule for handing over your work so late?

Vì sao tiến độ bàn giao công việc của bạn trễ vậy.

She will hand over the copy of that trial data to Lawson.

Cô ta sẽ bàn giao bản sao các dữ liệu thử nghiệm cho Lawson.

It was handed over to successor.

Bài viết tay này được bàn giao cho người kế vị.

Bài viết tiến độ bàn giao tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi lexingtonanphu.com.

0913.756.339