Blog

Ship back là gì

Thuật ngữ “ship back” thường được sử dụng trong giao dịch mua bán trực tuyến....

Lợi nhuận là gì

Lợi nhuận là phần tài sản mà nhà đầu tư thu được sau khi đã...

Bình đẳng giới tiếng Anh là gì

Bình đẳng giới trong tiếng Anh được gọi là “gender equality,” được phiên âm là...

Chào sếp bằng tiếng Nhật

Chào sếp bằng tiếng Nhật là “konnichiwa” (こんにちは), là một cụm từ chào hỏi phổ...

Văn kiện dự án tiếng Anh là gì

Văn bản dự án trong tiếng Anh được gọi là “project charter.” Văn bản dự...

Trà sữa trân châu đường đen tiếng Anh là gì

Trà sữa trân châu đường đen trong tiếng Anh được gọi là “black sugar bubble...

Nghỉ trong tiếng Nhật là gì

Nghỉ trong tiếng Nhật được gọi là “Kyūka” (休暇). Dưới đây là một số từ...

Ốm tiếng Anh là gì

Ốm trong tiếng Anh được gọi là “sick,” được phiên âm là /sɪk/. Ốm là...

Khách đoàn tiếng Anh là gì

Khách đoàn trong tiếng Anh được gọi là “group inclusive tour,” được phiên âm là...

Tiến độ bàn giao tiếng Anh là gì

Tiến độ bàn giao trong tiếng Anh được gọi là “handover schedule,” đề cập đến...

0913.756.339